Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenie

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) je Plastik-Art s.r.o., IČO: 51 678 217, so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – Rača (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – Rača

email: obchod@plastik-art.sk

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

 

 1. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.
 3. Kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť Prevádzkovateľovi ako predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

III.   Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti/objednávky (t. j. v rámci predzmluvných vzťahov),
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) s výnimkou prípadov, keď nad týmto záujmom prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody jednotlivca, pričom takýto oprávnený záujem Prevádzkovateľa vzniká v prípade, že medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a teda existuje medzi nimi relevantný a primeraný vzťah zakladajúci oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov).
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov najmä o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách, a výkon ďalších marketingových aktivít Prevádzkovateľom.
 1. Zo strany Prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedeného v čl. 22, ods. 1 a 4 Nariadenia. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi ako dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5, ods.1, písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude Vaše osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v jeho obchodných podmienkach zverejnených na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://www.plastik-art.sk/.
 4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá  v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

 1. Poučenie o právach kupujúceho ako dotknutej osoby

 

 1. Za podmienok stanovených v Nariadení máte ako dotknutá osoba:
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup ku svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto Podmienok ochrany osobných údajov.
 1. Kupujúci má právo u Prevádzkovateľa okrem iného namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, Prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky Prevádzkovateľovi a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
 2. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne Prevádzkovateľ kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito Podmienkami ochrany osobných údajov súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s Podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2020.

 

 

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.